Floraväkteri

Floraväktarna är ett ideellt nätverk av naturintresserade personer som vakar över våra hotade växter. Svenska Botaniska Föreningen ansvarar från 2005 för samordningen av floraväkteriet på riksnivå. I Västmanlands län har Länsstyrelsen samordnat floraväkteriet i länet till och med 2009. Från och med 2010 har BFiV fått i uppdrag att samordna verksamheten. Den är kopplad till den regionala miljöövervakning som Länsstyrelsen ansvarar för.

Floraväkteriet är hittills inriktat på hotade och sällsynta kärlväxter, i första hand de arter som är klassade som hotade i den senaste svenska rödlistan, Rödlistade arter i Sverige 2010. Där kan listor över rödlistade arter, såväl växter som djur, laddas ner som pdf-filer. Även andra i länet sällsynta arter kan komma ifråga för floraväkteri.

Allmän information om floraväkteriet finns på Svenska Botaniska Föreningens hemsida, i Handledning för floraväktarverksamheten ver 2, 2010 (pdf-fil) och Standardisering av metodik för övervakning av rödlistade kärlväxter (går till websida där man kan ladda ner en pdf-fil).

På länsstyrelsens hemsida kan du ladda ner en rapport för floraväkteriet under åren 2002-2007 och för åren 2008-2012. Aktuell information om floraväkteriet i länet finns på följande presentation från höstmötet 2010.

Årsrapport 2010, med bilaga 1 (Ändrade hotkategorier för kärlväxter i Västmanlands län) och bilaga 2 (Arter som hittills (februari 2011) registrerats i floraväkteriet).

Förhoppningsvis kan verksamheten utvecklas och det är önskvärt att fler deltar i väktandet av våra hotade och ovanliga arter. Om du också vill bli floraväktare kontaktar du någon i föreningens styrelse, i första hand Christina Flint Celsing, 070-372 10 69, eller Einar Marklund, 0220-364 01.